Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204–1

STN EN 60204-1 (33 2200) – Elektrické zariadenia strojov.

STN platí pre použitie elektrického a elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje uvedená STN, sa začína v mieste pripojenia zdroja el. energie. Podľa uvedenej STN je posudzovaná bezpečnosť el. zariadení pracovných strojov. Pri pracovných strojoch sa vykonajú predpísané skúšky stanovené platnými STN. Nasledovne je vykonané potrebné meranie el. ručného náradia, spotrebičov a pracovných strojov špeciálnou meracou technikou. O vykonaných úkonoch je vyhotovený zápis a odovzdaný užívateľovi.