Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600


STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

1. Rozdeľovanie náradia podľa používania
Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:
skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).
2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia
Revízie náradia sa vykonávajú:
  • pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 2

  • pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).