Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61


Lehoty pravidelných revizií bleskozvodov

1.objekty s priestormi s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu, alebo požiaru, objekty konštruované zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C1,C2,C3 - 2 roky

2. ostatné - 5 rokov