Východiskové a pravidelné Odborné prehliadky a skúšky el.zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61


Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) a kontroly elektrických zariadení

Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva:
a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
c) pred opakovaným uvedením do prevádzky
- po odstavení dlhšom ako jeden rok,
- po demontáži a opätovnej montáži,
- po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,
- vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.
Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené v tab. 1. Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej „revízny technik“) mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku. Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení.

Táto základná norma pre vykonávanie revízií elektrických zariadení, zariadení na ochranu pred bleskom a pred účinkami statickej elektriny rieši overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Vykonáva ich revízny technik v pravidelných časových intervaloch (viď tab.1) doporučovaných platnými STN. Revízie obsahujú popis a súpis stávajúceho stavu el. zariadenia a pevne inštalovaných el. spotrebičov, hodnoty meraní, zistené závady. Revízna správa musí byť uložená u užívateľa el. zariadenia a prístupná orgánom štátneho odborného dozoru (IBP). Správa o východiskovej revízii musí byť uložená trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia. Správa o pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii.

Odstránenie zistených závad

Ak sa po vykonanej revízii elektrickej inštalácie, alebo kontrolovaných elektrických spotrebičov vyskytnú závady, zodpovedná osoba t.j. užívateľ el. zariadenia je povinný k výsledku revízie zaujať stanovisko a z hľadiska svojej zodpovednosti vykonať nápravu v čo najkratšom termíne, okamžite ak sa jedná o závady ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.

Dokumentácia a jej uloženie

Dokumentácia, ktorá sa vzťahuje k problematike elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov na prevádzke musí zodpovedať skutočnému stavu el. zariadenia a musí byť uložená samostatne. Musí byť vždy dostupná a predložená pri kontrole štátnym orgánom dozoru (IBP). Skúsenosti potvrdzujú, že tomu mnohokrát tak nie je. Dokumentácie sú nekompletné, chýbajú dôležité časti a počas rokov sa na určité zložky uložené na rôznych miestach zabúda. Preto sa doporučuje zachovávať predovšetkým v zakladaní elektro dokumentácie skutočný poriadok a systém.

Dokumentáciu rozdeľujeme na:

Pre každé technické zariadenie určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“), ktorá sa spracúva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení.
a) Aktuálna prevádzková
do ktorej patrí predovšetkým "Prevádzková kniha", v ktorej sú sústredené aktuálne zápisy rôznych závad, či problémov zistených behom prevádzky. Ďalej sú tu viditeľne sústredené termíny budúcich prehliadok, kontrol a revízií.
b) Uložená archívna
a) konštrukčná dokumentácia (vyhláška 718/2002 Z.z., príloha č.2)
- charakteristiku zariadenia,
- opis a funkciu technického zariadenia,
- výkresy zostáv a hlavných celkov,
- výpočty dôležitých konštrukčných astí vrátane mechanizmov,
- schémy elektrického zapojenia,
- zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti,
- zoznam použitých predpisov a technických noriem,
b) kvalifikačné dokumenty (vyhláška 718/2002 Z.z.) zamestnancov
c) atesty na používané zariadenia
d) vyhlásenie o zhode
e) návody na obsluhu a dokumentácia k spotrebičom
f) periodické revízne správy
g) protokoly o odstránení revíznych závad (vždy nechať vystaviť od firmy, ktorá závady odstránila)
h) výsledky (protokoly) kontrol - revízií elektrospotrebičov
i) zápisy a závery atď.